КОНТАКТ

„РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ВРАЊЕ“ Д.О.О.
 
Партизанска 17а, 17500 ВРАЊЕ
Телефони: 017/422-632, 424-360, 424-544
e-mail:   rtvranje@verat.net

ПИБ: 100547234
МАТИЧНИ БРОЈ: 07285531
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 6020
ТЕКУЋИ РАЧУН:
200-2903270101008-16 Бanka Поштанска штедионица