Предузећа треба да доставе податке за Локални регистар извора загађивања

Одељење за урбанизам, имовинско – правне послове, комунално – стамбене делатности и заштиту животне средине Градске управе града Врања обавештава све привредне субjекте са териториjе града Врања да су у обавези да доставе податке за Локални регистар извора загађивања.

Подаци треба да се доставе наjкасниjе до 31. марта текуће године за претходну годину и обухватаjу период од 01. jануара до 31. децембра.

Обавеза се односи на привредне субjекте са териториjе града Врања, коjи представљаjу изворе загађивања различитих делатности.

Подаци који треба да се доставе за Локални регистар су:

-jедан попуњен комплет образаца одштампан у папирноj форми укоричен у jединствен документ, прописно потписан и оверен од стране одговорног лица, на адресу:ГУ Врање, Краља Милана бр. 1, 17500 Врање и

-jедан електронски попуњен комплет образаца на компакт диску (ЦД) или на меjл адресу:

ekovranje@gmail.com,

marija.blagojevic@vranje.org.rs

Please follow and like us:
Друштво