Детаљи Јавног позива енергетске санације кућа и станова у Трговишту

Крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства која станују у породичним кућама и
становима (у даљем тексту: објекат).


ВИСИНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
Укупно планирана бесповратна средства које општина заједно са средствима Министарства
додељује путем овог позива износе пет милиона динара.
Општина има право да да повећа износ бесповратних средстава из става 1. овог одељка у складу
са уговором о суфинансирању програма енергетске санацијe закљученим са Министарством
рударства и енергетике.
За сваку од мера енергетске санације ограничена су максимална укупна средства подстицаја, а
крајњи корисник је дужан да обезбеди разлику до пуног износа укупне вредности појединачног
пројекта.


Максимални удео бесповратних средстава за појединачне мере из одељка I. Јавног позива
износи до 50% од укупне вредности пројекта.
Поред могућности пријаве за појединачну меру/мере грађани имају могућност пријаве за
један од пакета мера са вишим уделом бесповратних средстава. Предвиђена су три пакета мера:
Основни, Стандардни и Напредни. Смисао Основног пакета је додатни подстицај смањењу
потрошње енергије за грејање. Применом Стандардног пакета додатно се подстиче смањење
загађења ваздуха и емисије СО2, док се у напредним пакету највиши удео бесповратних средстава
даје за примену соларне енергије као обновљивог вида енергије.  Максимални удео бесповратних
средстава за пакете износи:


–       Основни пакет обухвата примену најмање две мере из одељка I. тач. 1), 2) и 3) Јавног позива и
ако је предвиђено Прилогом 2 меру израде техничке документације  из одељка I. тачка 10) Јавног
позива. За примену основног пакета мера предвиђено је одобравање бесповратних средстава
крајњем кориснику до 55% од укупне вредности пројекта;
–       Стандардни пакет чини Основни пакет коме је придодата мера 4) или мера 5) или мера 6)
и/или 7) из одељка I. Јавног позива. За примену стандардног пакета мера предвиђено је
одобравање бесповратних средстава крајњем кориснику до 60% од укупне вредности пројекта;
–       Напредни пакет чини Стандардни пакет коме је придодата мера 8) и/или мера 9) из
одељка I. Јавног позива. За примену напредног пакета мера предвиђено је одобравање
бесповратних средстава крајњем кориснику до 65% од укупне вредности пројекта.
      Максимални износи бесповратних средстава по мерама енергетске ефикасности и пакетима (
са израдом техничке документације ако је потребна) дати су у Тавели 1. и Табели 2. одвојено за
породичне куће и за станове: 
Табела 1. – Максимални износи бесповратних средстава по мерама енергетске ефикасности и
пакетима ( са израдом техничке документације ако је потребна) за породичне куће

МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ из
одељка I. Јавног позива

МАКСИМАЛНИ ИЗНОСИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
Појединачна
мера
(макс.50%)

Основни
пакет
(макс.55%)

Стандардни
пакет
(макс. 60%)

Напредни
пакет
(макс.65%)

1) Замена спољних прозора и
врата

160.000 176.000 192.000 208.000

2) Изолација фасаде 250.000 275.000 300.000 325.000
3) Изолација крова 250.000 275.000 300.000 325.000
4) Уградња котла на гас 90.000 108.000 117.000
5) Уградња котла на пелет 120,000 144.000 156.000

6)
Уградња топлотне пумпе:  
Ваздух-ваздух 190.000 228.000 247.000
Ваздух-вода 350.000 420.000 455.000
Вода-вода 400.000 480.000 520.000
Земља-вода 400.000 480.000 520.000
7)* Замена или уградња нове
инсталације 150.000 180.000 195.000
8) Уградња соларних
колектора за припрему ПТВ 160.000 208.000
9) Уградња соларних панела
за електричну енергију 420.000 546.000
10)** Израда техничке
документације:

Архитектонско-
грађевински пројекат 24.000 26.400 28.800 31.200
Пројекат машинства 24.000 28.800 31.200
Елаборат енергетске
ефикасности 18.000 19.800 21.600 23.400
Технички опис и попис
радова 10.000 11.000 12.000 13.000
Енергетски пасош 18.000 19.800 21.600 23.400

Напомене:
*Мера замена или уградња нове инсталације грејања не може бити примењена самостално већ
искључиво уз неку од мера 4), 5) или 6), без обзира да ли се подноси пријава за појединачну
меру/мере или пакет мера.
** Мера израде техничке документације не може бити примењена самостално, већ искључиво уз
неку од мера 1)-6) или 8), под условом да је наведена у Прилогу 2. У том случају додељују се
бесповратна средства без обзира да ли се ова мера примењује уз појединачну меру  1)-6) или 8)
или у оквиру пакета.
 
 
Табела 2. – Максимални износи бесповратних средстава по мерама енергетске ефикасности ( са
израдом техничке документације ако је потребна) за станове
МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ из одељка I.
Јавног позива

МАКСИМАЛНИ ИЗНОСИ
БЕСПОВРАТНИХ
СРЕДСТАВА
1) Замена спољних прозора и врата 120.000
4) Уградња котла на гас 90.000

6)
Уградња топлотне пумпе
Ваздух-ваздух 190.000
Ваздух-вода 350.000
7)* Замена или уградња нове
инсталације 90.000

10)**
Израда техничке документације
Архитектонско-грађевински
пројекат 24.000
Пројекат машинства 24.000
Елаборат енергетске ефикасности 18.000
Технички опис и попис радова 10.000
Енерге

Овај пројекат  суфинансиран је средствима општине Трговиште. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Please follow and like us:
Буди ефикасан