Детаљи Јавног позива у Трговишту

Енергија, економија, екологија, сегменти су којичине енергетску ефикасност. Ово је  прича о коришћењу обновљивих извора енергије, избацивању фосилних горива из употребе, уштедама и очувању животне средине.

У Палати Србија уручени су уговори о суфинансирању  програма енергетске санације породичних кућа и станова у 131 локалној самоуправи међу којима је и општина Трговиште у оквиру пројекта ,,  Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“.

Уговор је заменику председника општине Трговиште Небојши Трајковићу уручила Министарка рударства и енергетике Дубравка Ђедовић.

Министарство ће у оквиру пројекта ,, Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији “, за субвенције издвојити једну милијарду, а општине односно локалне самоуправе 800 милиона динара.

Овај програм Министарство спроводи већ три године, истакла је министарка, и додала да помоћ грађанима да замене врата, прозоре, поставе изолацију, уграде ефикасне котлове и поставе соларне панеле, представља заједнички рад на енергетској транзицији.

Општина Трговиште је расписала Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине за 2023. годину.

Мере енергетске санације спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката.  

Циљ спровођења мера енергетске санације породичних кућа и станова је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине Трговиште.

Предмет Јавног позива је спровођење следећих мера енергетске ефикасности:

1) замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача

2) постављања термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору

3) постављања термичке изолације испод кровног покривача или таванице

4) замене постојећег грејача простора на чврсто гориво, течно гориво или електричну енергију (котао или пећ) ефикаснијим котлом на_гас,

5) замене постојећег грејача простора на чврсто гориво, течно горивоили електричну енергију (котао или пећ) ефикаснијим котлом на биомасу,

6) уградња топлотних пумпи

7) замене постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора.
8) уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде;

9) уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем. Снага соларних панела не може бити већа од одобрене снаге мерног места, која је наведена у рачуну за утрошену електричну енергију, а  максимално до и једнако 10,8 kW;

10) Израда техничке документације

Укупно планирана бесповратна средства које општина заједно са средствима Министарства додељује путем овог позива износе пет милиона динара.

Општина има право да да повећа износ бесповратних средстава из става 1. овог одељка у складу са уговором о суфинансирању програма енергетске санацијe закљученим са Министарством рударства и енергетике.

За сваку од мера енергетске санације ограничена су максимална укупна средства подстицаја, а крајњи корисник је дужан да обезбеди разлику до пуног износа укупне вредности појединачног пројекта.

Максимални удео бесповратних средстава за појединачне мере из одељка I. Јавног позива износи до 50% од укупне вредности пројекта.

Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници Општине https://www.trgoviste.rs/energetska_efikasnost  или на пријавници општине и садржи:

Јавни позив ће трајати до утрошка средстава, а најдуже до 31.12.2023. године.

Попуњени, потписани и одштампани пријавни образац и документација из поглавља VII. Јавног позива достављају се у затвореној коверти са назнаком:

„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општинe Трговиште за 2023. годину   – НЕ ОТВАРАТИ”, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива можете се обратити на контакт телефон 017/452-207, локал 122 или електронску адресу: е-mail: energetskaefikasnost@trgoviste.rs    

Сва питања и одговори биће објављени на интернет страници Општине.

Листа домаћинстава којима су решењем из става 1. овог члана одобрена средства за финансирање програма биће објављена на интернет страници: https://www.trgoviste.rs/energetska_efikasnost .

Овај пројекат  суфинансиран је средствима општине Трговиште. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Please follow and like us:
Буди ефикасан