DIZANO AKCIONO PLANI BAŠI INTEGRACIJA ASO ROMA EM ROMNJA

Dikibnaja te barjarelpe, em te vazdelpe o položaj baši Roma em Romnja, ko sklado so dinđa preporuke i Vlada e Srbijaki baši strategija, i dizani samouprava tari diz Vranje ko 2016 berš lelja te kerel o proces baši o lokalno akciono plani aso Roma em Romnja. O šeruno tari diz Vranja anđa šajipe te ovel komisija baši adava pučipe aso lokalno akciono plani kote rodelape te vazdelpe o položaj e Romengoro em e Romnjengoro ko po učo nivo asi diz Vranja em asi opština Vransko Banja ko 06.10.2016. berš. O dokumenti baši akciono plani aso barjariba o položaj e Romengoro em e Romnjengoro asi diz Vranja em opština Vranjska Banja aso vakti taro 2018. Đi ko 2021. berš motovela o dokumenti kova kerđa i komisija aso lokalno akciono plani kote piko dinđe o manuša tari lokalno samouprava tari diz Vranja em o aver relevantna manuša.

Akale dokumenteja i komisija diklja te kerel sistematsko dikibe aso relevantna analize baši okova so valjani asi romani populacija taro nacionalno nivoi ,em analiza asi ciljno grupa, em taro sa adava te delpe predlog asi Skupština ki diz Vranja te anelpe esavko strateško dokumenti aso aniba lolalno akciono plani aso Roma em Romnja tari diz Vranja em Dizani opština Vranjsko Banja ko vakti 2018. – 2021. berš.

I diz Vranje akaleja đeli po anglal ki šukar praksa ki politika koja legari aso Roma em ko vakti so naklo ked prađape kancalarija aso arakibe em dikibe lična em kolektivna prava e Romengere ko 2005 berš, em adaleja vakerđape so ka đalpe po anglal te kerelpe šukaripe asi integracija e Romengiri, ked dikelape o Romane čhavore a sa adava ko sklado kobor šaj te delpe piko em te dikljaljenpe o problemijija. I diz Vranje dela po piko aso sa okova so kerela I država ked kerela po šukar te ovel sikljojbe em aver inlkuzija baši o Roma em Romnja.

Ađaar em ked dikelape o baro čororipe maškaro Roma I diz Vranja sar aver lokalna samouprave ki Srbija dikela te araki šajipe te del po piko aso po šukar đivdipe aso Roma em Romnja. Keribnaja akava lokalno akciono plani pravelape šajipe aso po anglunipe ko položaj aso Roma em Romnja sa ko sklado e penđarutne manglipaja, a sa adava taro šukar penđariba em definicije o problemija em o prioritetija e Romengere ki amari diz. Ked dikelape agorutno dejba ko buđeti anelpe šajipe kobor šaj te delpe baši akava lokalno akciono plani sar bi i diz Vranje o aktivnostija lena pumaro keribe.

O Dejan Ivanović o člano taro dizano veće aso resori nacionalna tiknipa,etnička kedipa em nevladina kedipa, ked inje gosto ki regionalno radio televizija Vranje em ko aver medija vakerđa kaj i diz Vranja đala anglal okoleja so lelja te kerel em adava so ko 2005 berš prađa kancalarija aso ostvariba em arakiba lična em koleltivna prava baši o Roma đelope anglal ko integracije baši Roma em baši romane čhavore kola đana ko sikavne em adaleja te tikljarenpe o problemija.

O istaknuto romengoro aktivista o Ivica Šainović slažinipe e Ivanovićeja numa vakeri kaj valjani panda te đalpe e integracija baši o Roma em Romnja. Ov pohvalinđa sa so kerela i lokalno samouprava aso Roma numa vakerđa kaj valjani akana o lokalno akciono plan te implementirinipe. O Lokalno akciono plani kerđape palo avdisuttno dikiba kova inje đi akana, palo podača kola isi em palo prioritetija kola čivde ki definicija ko vakti ked anelape o akti, numa ked ka avel ki realizacija o akti šaj te irinipe palo okova so valjani aso Roma em Romnja em aso dizane, adalese so o lokalna akciona planija jek taro razvojna dokumentija em adalese šaj te meninipe em te revidirinipe olesi implementacija. Aver akterja ko akava akti šaj te oven mukle ko dikibe sar đala i implementacija.

O Lokalno akciono plani zvanično dukumenti tari lokalno samouprava sova definišinipe o pravci sar ka đan ko oblasti sikljojbe, arakiba buti,sastipe,bešibe em kultura em informišibe baši Roma em Romnja. Adalaj konkretna mere sar bi barjaripe ko po šukar o đivdipe e Romengoro em e Romnjengo ko štar oblastija, em sova ikljona dikutne mehanizmija kolendar ka dikelpe i implementacija em đi kote alope ko akava projekti. Vakeripe taro dokumenti kova dinđape piko taro organja tari lokalno samouprava aso Roma em Romnja. O plan te anelpe ki praksa valjani ko buđeti te arakenpe donatorja sar bi arakenape sredstva asi implementacija.O lokalno akciono plani aso barjaribe o than e Romengoro em Romnjengo predstavini durevakteso arakibe aso pučipa e Romengoro em te arakibe adalese šajipe.

LOKALNI AKCIONI PLAN ZA INTEGRACIJU ROMA I ROMKINJA

Sa ciljem poboljšanja položaja Roma i Romkinja, a u skladu sa preporukama Vlade Republike Srbije datim u Strategiji, lokalna samouprava Grada Vranja je u 2016. godine pokrenula proces izrade Lokalnog akcionog plana za poboljšanje položaja Roma i Romkinja. Gradonačelnik grada Vranja doneo je Rešenje o obrazovanju Komisije za izradu Lokalnog akcionog plana za poboljšanje položaja Roma i Romkinja grada Vranja i Gradske opštine Vranjska Banja, 06.10.2016. godine. Dokument Lokalnog akcionog plana za poboljšanje položaja Roma i Romkinja grada Vranja i Gradske opštine Vranjska Banja za period od 2018. do 2021. Godine (LAP) predstavlja dokument koji je uradila Komisija za izradu Lokalnog akcionog plana i koju su činili predstavnici grada i drugih zainteresovanih strana.

Zadatak Komisije je bio da uradi sistematsku i pouzdanu analizu novousvojenih dokumenata na nacionalnom novu, kao i analizu potreba ciljnih grupa, i na osnovu toga predlože Skupštini grada Vranja donošenje Lokalnog akcionog plana za poboljšanje položaja Roma i Romkinja grada Vranja i Gradske opštine Vranjska Banja za period 2018. – 2021.godine. Grad Vranje u nastavku dobre politike koju je vodio u prethodnom periodu, a naročito nakon otvaranja Kancelarije za ostvarivanje i zaštitu ličnih i kolektivnih prava romske nacionalne manjine, 2005. godine, kroz ovaj napor pokazao da prepoznaje probleme romske populacije, naročito dece romske nacionalnosti i u skladu s mogućnostima da je svaku vrstu podrške i pomoći da se prevaziđu ili bar umanje.

Grad podržava napore države u vezi sa obrazovnom i svakom drugom inkluzijom Roma i Romkinja. Takođe, s obzirom na opšte i sve veće siromaštvo Grad Vranje, kao i druge lokalne samouprave u Republici Srbiji, prinuđen je da raspoloživa sredstva koristi za ublažavanje egzistencijalnih problema svih građana koji su u stanju potrebe.

Izradom Lokalnog Akcionog Plana stvaraju se mogućnosti za unapređenje položaja Roma i Romkinja, u skladu sa identifikovanim potrebama korisnika, na osnovu dobrog poznavanja i definisanja prioritetnih potreba. S obzirom na ograničena budžetska sredstva kojima Grad Vranje raspolaže, potrebno je jasno i precizno utvrditi prioritete delovanja i usmeriti aktivnosti ka definisanim merama. Dejan Ivanović član Gradskog veća za resor nacionalne manjine, etničke zajednice i nevladine organizacije gostujući na regionalnoj radio televiziji Vranje i na drugim medijima više puta je naglasio da Grad Vranje u nastavku dobre politike koju je vodio u prethodnom periodu, a naročito nakon otvaranja Kancelarije za ostvarivanje i zaštitu ličnih i kolektivnih prava romske nacionalne manjine, 2005. godine, kroz ovaj napor pokazao da prepoznaje probleme romske populacije, naročito dece romske nacionalnosti i u skladu s mogućnostima da je svaku vrstu podrške i pomoći da se prevaziđu ili bar umanje.

Istaknuti Romski aktivista Ivica Šainović slaže se sa gospodinom Ivanovićem ali smatra da treba još mnogo uraditi kako bi se integracija Roma i Romkinja unapredila i implementirala u potpunosti. On je pohvalio napore lokalne samourave u vezi izrade lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma i Romkinja i kazao da je sad vreme za implementaciju. Lokalni Akcioni Plan je napravljen prema dosadašnjim iskustvima, aktuelnim podacima i prioritetima, koji su definisani u vremenu njegovog donošenja, ali u njegovoj realizaciji moguće je menjati pojedine segmente i prilagođavati ih potrebama građana, jer Lokalni Akcioni Plan predstavlja razvojni dokument i shodno tome moguće ga je dopunjavati i revidirati tokom implemetacije.

Ostali akteri uključeni u sam proces lokalnog akcionog planiranja su bili: predstavnici/ce različitih institucija, organizacija i grupa, uključujući i grupe potencijalnih korisnika/ca, koji su povremeno učestvovali u konsultativnom procesu. LAP kao zvanični dokument lokalne samouprave definiše pravce delovanja u oblasti unapređenja procesa obrazovanja, zapošljavanja, stanovanja, zdravlja, kulture i informisanja Roma i Romkinja, konkretne mere i aktivnosti kojima bi se poboljšao sadašnji nepovoljan položaj u ove četiri oblasti, kao i jasne mehanizme pomoću kojih se može pratiti ostvarivanje postavljenih ciljeva. Reč je o dokumentu koji sadrži plan konkretnih mera i aktivnosti namenjenih Romima i Romkinjama, a koji su prihvaćeni od strane lokalnih organa vlasti.

Kako bi se plan sproveo u praksiu, neophodno je u budžetima lokalnih samouprava kao i kod donatora obezbediti sredstva za njihovu implementaciju. Lokalni Akcioni Plan za poboljšanje položaja Roma i Romkinja stoga predstavlja plansko i dugoročno rešavanje problema, koji su prepoznati kao rešivi od strane aktera.

(Продукцију текстова „Да ли ме видите“ подржало је Министартво кулутре и информисања на Конкурсу за суфинансирање медијских садржаја за интернет портале на језицима мањина у 2019.години. Ставови изнети у тексту, нужно не представљају ставове органа који је суфинансирао медијски садржај.)

 

Оцените овај чланак
(0 Гласова)

1 коментар

Остави коментар

Уверите се да сте унели све потребне информације означене звездицом (*). HTML код није дозвољен.

НАЈНОВИЈИ ТВИТОВИ

Укинута ванредна ситуација - Радио Телевизија Врање https://t.co/9xUB5T2oXw via @tripplesworld https://t.co/MBhXCrklrm
Милица и Катарина на Републичком такмичењу младих талената - Радио Телевизија Врање https://t.co/fST75lNBhZ via… https://t.co/AYGcmoBABb
Јако невреме у Врању - Радио Телевизија Врање https://t.co/ViPTAmme7n via @tripplesworld https://t.co/v1o4t0owov
Follow RTV Vranje on Twitter