Министарство саобраћаја, грађевинарства и инфраструктуре донело Упутство којe се односи на конверзију грађевинског земљишта

У складу са изменама и допунама Закона о планирању и изградњи, Министарство саобраћаја, грађевинарства и инфраструктуре донело је Упутство о примени члана 102 поменутог закона, који се односи на конверзију грађевинског земљишта. У складу са Упутством, убудуће ће се захтеви лица подносити Агенцији за просторно планирање и урбанизам РС, а до њеног оснивања директно код надлежног министарства.

Изменама и допунама Закона, проширен је круг лица која могу стећи право својине на грађевинском земљишту без накнаде и то:

-привредна друштва и друга правна лица која су приватизована на основу закона којима се уређује приватизација, стечајни и извршни поступак, као и њихови правни следбеници у статусном смислу

-лица која су право коришћења на земљишту стекла после 11. септембра 2009. године, куповином објекта са припадајућим правом коришћења, од лица која су приватизована на основу закона којима се уређује приватизација, стечајни и извршни поступак, а која нису њихови правни следбеници у статусном смсилу и

-лица – носиоци права коришћења на неизграђеном грађевинском земљишту у државној својини које је стечено ради изградње у складу са раније важећим законима, којима је било уређено грађевинско земљиште до 13. маја 2003. године или на основу одлуке надлежног органа.

Друштво