Обавештење Одсека локалне пореске администрације

Рок за плаћање четврте рате пореза на имовину за физичка, правна лица и предузетнике истиче 15. новембра. Рок је прописан законом о пoрезима на имовину, тако да важи за све пореске обвезнике пореза на имовину на територији Републике Србије.

Порез на имовину се измирује квартално, у 4 рате годишње. Редовним измирењем обавеза, порески обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у измирењу пореских обавеза. О стању својих задужења порески обвезници Града Врања могу лично да се информишу у Градској управи, у просторијама Одсека локалне пореске администрације, на телефоне 402 397 и 402 392, као и  на порталу е – управе преко web апликације euprava.gov.rs – јединственог информационог система локалне пореске администрације за регистроване пореске обвезнике.

Порески обвезници, који путем репрограма измирују заостала пореска дуговања, такође треба да до 15. новембра уплате означене рате, јер ће се након истека законског рока за уплату аконтација, обрачунавати законом прописана камата.

Please follow and like us:
Друштво