Привремени орган Града Врања: Усвојена одлука о буџету за 2024. годину

Седница Привременог органа Града Врања

На 16. седници Привременог органа Града Врања којом је председавао др Слободан Миленковић између осталог усвојени су Извештаји о раду градоначелника, Градског већа и Градске управе Града Врања за 2023. годину. Чланови Привременог органа усвојили су и Одлуку о буџету града Врања за 2024. годину, коју је образложио Ненад Тасић, руководилац Одељења за буџет и финансије. „Одлуком су укупно планирани приходи и примања у износу од 3.337.361.000,00 динара. Расходи су планирани у износу од 3.393.977.000,00 динара, а дефицит износи 56.616.000,00 динара. Потребна средства за финансирање укупног фискалног дефицита обезбедиће се из пренетих неутрошених средстава из претходне године у износу од  34.616.000,00 динара и примањима од задуживања“, рекао је Тасић. Говорећи о најважнијим инвестицијама у овој години, Тасић је навео пројекат изградње топловода на територији града Врања, прибављање зграде вртића ,,Звончица“ у Горњој Чаршији, изградњу и рехабилитацију улица и сеоских путева на територији града Врања, као и завршетак реконструкције Опште болнице, која се финансира преко Канцеларије за управљање јавним улагањима.

Такође, усвојене су и Одлука о измени и допуни одлуке о локалним комуналним таксама, Одлука о измени одлуке о локалним административним таксама, Одлука о измени одлуке о накнадама за услуге које пружа Градска управа Града Врања, Одлука о измени и допуни одлуке о накнадама за коришћење јавних површина, Одлука о измени и допуни одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта и закупнине за закуп грађевинског земљишта у јавној својини, Одлука о утврђивању прихода који припадају Граду, односно градској општини Врањска Бања за 2024. годину и Одлука о ангажовању ревизора за завршни рачун буџета града за 2023. годину.

Др Слободан Миленковић председава седницом

На данашњој седници Привременог органа Града Врања усвојене су и Одлука о изради Друге измене и допуне Плана генералне регулације зоне 5 у Врању, Горња Чаршија-Рашка, Одлука о изради Друге измене и допуне Плана генералне регулације зоне 2 у Врању-Шапрначки рид, Одлука о изради Измена и допуна Плана генералне регулације зоне 3 у Врању-Доње Врање и Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације зоне 1 у Врању-централна зона и изради Плана генералне регулације зоне 4 у Врању-индустријска зона.

Такође, разматрани су и усвојени Концесиони акт за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Врања и Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Врања за 2024. годину, као и Правила о раду дистрибутивног система ЈП ,,Нови дом“.

Please follow and like us:
Друштво