Рани јавни увид за магистрални гасовод

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре  оглашава рани јавни увид поводом израде просторног плана подручја посебне намене са елементима детаљне регулације за магистрални гасовод МГ 14 Грч Орљане-Лесковац-Врање-граница са Републиком Северном Македонијом.

Рани јавни увид у трајању од 15 дана биће спроведен од 20. септембра до 04. октобра 2023. године.

Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде овог просторног плана, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине,  као и ефектима планирања.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Please follow and like us:
Друштво