Расписан Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма и пројеката удружења у области друштвеног и хуманитарног рада

Град Врање

Градско веће расписало је Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма и пројеката удружења у области друштвеног и хуманитарног рада од јавног интереса  у 2024. години. Предмет Конкурса је финансирање или суфинансирање програма и пројеката удружења у области друштвеног и хуманитарног рада од јавног интереса у 2024.  години. За финансирање или суфинансирање програма и пројеката на основу овог конкурса обезбеђена су средства у буџету града Врања у износу 17.000.000,00 динара.

Јавни конкурс објављен је на званичном сајту града www.vranje.org.rs.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса, закључно са  28.02.2024. године. Период за реализацију пројекта је 31.12.2024. године.

Право на подношење пријаве за финансирање или суфинансирање програма и пројеката из средстава предвиђених Одлуком о буџету града Врања за 2024. годину, имају удружења која испуњавају следеће услове:

– да су основана у складу са важећим прописима којима је уређено оснивање удружења и да су регистрована за обављање делатности друштвеног и хуманитарног карактера;

– удружења чији се програми и пројекти реализују на територији града Врања, као и завичајна удружења и удружења која заступају интереса Града Врања у Републици Србији;

– да удружења имају усвојен годишњи план рада који обухвата програме и пројекте који су од јавног интереса из става 6. овог Конкурса и

– да деловање удружења није политичке природе.

Све пристигле програме и пројекте разматраће Комисија за доделу средстава удружењима у области друштвеног и хуманитарног рада (Комисију именује Градско веће). Комисија  утврђује листу вредновања и рангирања пријављених програма  у року који не може бити дужи од 60 дана, од дана истека рока за подношење пријава. Листа се објављује  на званичном сајту града Врања.

Пријаве на конкурс уз пратећу документацију, у 3 (три) примарака, у затвореној коверти подносе се лично или путем поште на адресу: улица Kраља Милана број 1, на шалтеру писарнице у Услужном центру Града Врања, са назнаком написаној на затвореној коверти за „Привремени орган – Комисији за доделу средстава удружењима у области друштвеног и хуманитарног рада“.

Please follow and like us:
Друштво