Расписан Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2024.

Град Врање расписао је Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2024. години. Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање – филијала Врање (у даљем тексту: Национална служба), за отпочињање пословне делатности у областима производња, занатство и услуге, са посебним освртом на категорије теже запошљивих лица (млади до 30 година старости, жене, дугорочно незапослени (на евиденцији дуже од 12 месеци ), особe са инвалидитетом, Роми и остали).

Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу до 300.000,00 динара, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност и по том основу измирује доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности.        

Субвенције/новчана средства се могу користити за набавку нове опреме, машина, уређаја за рад, о чему корисник субвенције мора приложити одговарајућу финансијску документацију у виду фактуре и отпремнице, као и извода са банкарског рачуна по извршеном плаћању добављачу за испоручену опрему/средства за рад. Корисник субвенције за самозапошљавање ће Уговором потписаним са градом, између осталог, преузети обавезу о минималном периоду трајања пословне активности, немогућности отуђења набављене опреме и слично.

Средства се НЕ МОГУ користити за набавку моторних возила.

Захтев са бизнис планом и документацијом подноси се Граду Врању, адреса Краља Милана 1, непосредно или путем поште на прописаном обрасцу који се може преузети са сајта Градa Врања – www.vranje.org.rs  

Please follow and like us:
Друштво