Саопштење ЈП „Водовод“

У нашу редакцију стигло је саопштење Јавног предузећа „Водовод“ у коме се каже:

Сходно иформацијама које су изнете на последњој седници Скупштине града Врања, а тичу се хемијског квалитета ефлуента из Постројења за прераду отпадних вода, ЈП “Водовод” Врање обавештава  суграђане да је стање на испусту из постројења у реципијент – Јужна Морава потпуно нормално и очекивано за ово доба године.

            Визуелне промене у ефлуенту на самом испусту из ППОВа су последица кишног периода и повећаног дотока сирове отпадне воде.

            Што се тиче степена пречишћености отпадне воде, лабораторија на самом  ППОВу врши свакодневну анализу како сирове, тако и пречишћене воде. Врши се анализа следећих параметара: хемијска и биолошка потрошња кисеоника, укупни азот, укупни фосфор и суспендоване материје.

            Такође, акредитована лабораторија  врши периодичну проверу квалитета отпадне воде на самом испусту у реципијент Јужну Мораву, као и 100м пре и после улива  отпадних вода из система за пречишћавање отпадних вода.

            На основу резултата испитивања у Извештају о анализи воде, достављеном од стране акредитоване лабораторије, укључујући и резултате добијене у оквиру интерне лабораторије ППОВа, ЈП “Водовод” Врање  константовано је да испитивани параметри задовољавају референтне вредности дефинисане Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање “Службени гласник РС” , бр. 67/11, 48/12, 1/16. Прилог 2 Граничне вредности за емисије отпадне воде III. Комуналне отпадне воде. Табела 2. Граничне вредности емисије за комуналне отпадне воде које се испуштају у реципијент.

            Сходно добијеним резултатима закључује се да испуштена отпадна вода из система за пречишћавање нема додатних негативних утицаја на реципијент Јужну Мораву, као и на животну средину у околини самог Постројења за пречишћавање отпадних вода у Врању, каже се у саопштењу.

Please follow and like us:
Друштво