Реци НЕ насиљу: Шта је насиље и врсте насиља
2023 ПРОЈЕКТИ Реци не насиљу

Реци НЕ насиљу: Шта је насиље и врсте насиља

Насиље је сваки облик учињеног, односно понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља и развоја неке особе. Према дефиницији Светске здравствене организације насиље се дефинише као ''интернационално коришћење…